تبلیغات
hoghoogh iaub انجمن علمی حقوق بوشهر - نمونه دادنامه و استفاده صحیح از قوانین و استنادات در اصدار دادنامه

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
(*نمونه دادنامه و استفاده صحیح از قوانین و استنادات در اصدار دادنامه*) مولف:دکترمحمدشکیبی نژاد[1] اگرملك موضوع دعوی قبل از صدور دادنامه بغیرمنتقل گردیده و از ملكیت خوانده دعوی (فروشنده ) خارج شده باشددراین صورت الزام به تنظیم سندرسمی آن محكوم به رداست [2] 15/8/6466 تاریخ رسیدگی : 22/1/72 شماره دادنامه : 45/15 تجدیدنظرخواه : آقای محمد مهدی ماهریان مقیم تهران ... تجدیدنظرخوانده : آقای احمد لطیفی مقیم تهران ... تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 589و12585/12/70 صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی یك تهران مرجع رسیدگی : شعبه پانزدهم دیوانعالی كشور هیئت شعبه : آقایان محمد شكیبی رئس ومشكوه الدین جلیلی عضو معاون خلاصه جریان پرونده بدوا" در تاریخ 26/2/69 آقای ارسطو كاظمی بوكالت ازآقای احمد لطیفی بطرفیت آقای محمدمهدی ماهرویان داخواستی بخواسته الزام خوانده به تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال خانه پلاك 894/28بخش 11 تهران و ملحقات و منضمات آن و یك رشته تلفن شماره 83653 جمعا" بمبلغ 000/300/2 ریال و پرداخت خسارات و تجویز مراجعه بشهرداری برای اخذ پایان كار بدادگاههای حقوقی یك تهران تسلیم و دعوی مطروحه را بخلاصه چنین توجیه نموده كه موكل بموجب مبایعه نامه عادی شماره 5101/9/68 خانه پلاك 894/28 بخش 11 تهران ملكی خوانده را از وی خریده و بشرح مبایعه نامه مرقوم یك هشتم ثمن معامله را نقدا" پرداخته و توافق شده بقیه ثمن را هنگام تنظیم سند بپردازد در جریان امر متوجه شده كه گواهی پایان كارساختمان صادره ازشهرداری مربوط بسال 63 بوده و بلحاظ احتمال وقوع تخلفات برای تنظیم سند وفق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری تحصیل گواهی پایان كار جدید ضروری است با ارسال اظهارنامه های متعدد برای فروشنده از وی میخواهد بااخذ گواهی مزبور برای تنظیم سند در دفترخانه حاضرگردد لكن با توجه به ترقی بهاء ساختمان خوانده از اجابت درخواست خودداری و با وصف آمادگی موكل برای حضور در دفترخانه وتنظیم سند از تهیه مدارك لازم و حضور در دفترخانه امتناع میناید درتاریخ 10/12/68 كه باارسال اظهارنامه خوانده را بدفترخانه دعوت نموده نامبرده بدون در دست داشتن گواهی پایان كار جدید مراجعه و چون تنظیم سند ممكن نبوده بدون تنظیم سند آنجا را ترك مینماید لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حكم را برابر خواسته نموده وبمدارك مذكور در دادخواست استناد كرده است پرونده بشعبه 29 دادگاه حقوقی یك تهران ارجاع و با تعیین وقت و ابلاغ دعوی طرفین دعوت شده اند آقای منوچهر صداقت نژاد بوكالت از خوانده به شرح لایحه دفاعیه ضمن اعلام تقدیم دادخواست تقابل اظهارداشته طبق مندرجات قولنامه مستند دعوی قرار بوده طرفین در روز 1/11/68 در دفترخانه شماره 316 تهران حاضر و تشریفات قانونی معامله راانجام دهند خواهان دو سه روز بعد از امضاء قرارداد در آژانس واسطه معامله حاضر وعدم رضای خود را بانجام معامله اعلام و درخواست استرداد وجه پرداختی را مینماید موكل پس از اطلاع از جریان به آژانس مزبور مراجعه با اخذ سندمالكیت خود آمادگی برای استرداد بیعانه دریافتی را اعلام میدارد خواهان قبل از موعد مقرربه بهانه احتیاج به پایان كار مجدد تمسك جسته در حالكیه در بند سه قرار داد مشخصات بنا قید گردیده موكل در تاریخ 1/11/68 راس ساعت مقرر با در دست داشتن مدارك لازم بدفترخانه مراجعه لیكن خواهان حاضر نمیشود و مراتب بگواهی نماینده واسطه معامله رسیده موكل طی اظهارنامه خواهان را بمنظور انجام معامله برای تاریخ 20/12/68 دعوت مینماید در تاریخ اخیر نیز موكل با در دست داشتن مدارك در دفترخانه حاضر گردیده ولی خواهان بعلت در اختیار نداشتن وجه برای پرداخت بقیه ثمن نتوانسته معامله را انجام دهد در حالیكه تنظیم سند بدون پایان كار جدید هم مقدور بوده و در نتیجه معامله انجام نیمگردد لذا با توجه باینكه خواهان از انجام مفادقولنامه امتناع نموده قرارداد فسخ شده تلقی میشود و حقی نسبت بمطالبه مبلغ تودیعی بموكل نیزندارد در تاریخ 16/4/69 آقای منوچهر صداقت نژاد بوكالت از آقای محمدمهدی ماهرویان بطرفیت آقای احمدلطیفی دادخواستی بعنوان دعوی تقابل بخواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال و تائید فسخ قولنامه مقوم بمبلغ دو میلیون و ده هزار ریال بدادگاههای حقوقی یك تهران تسلیم و با اشاره بكلاسه پرونده اصلی ادعا نموده كه خوانده دعوی تقابل برابر بند5 قولنامه مورخ 5/9/68 بایستی در ساعت 9 صبح روز1/11/68 در دفترخانه شماره 316 تهران حاضر و نسبت به تنظیم سند انتقال پلاك 394/28اقدام مینمودمتاسفانه با حضور موكل نامبرده حاضر نگردیده ناچارطی اظهارنامه ازاوخواسته شده ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه برای تنظیم سنددردفتر خانه مذكور حاضر شود ایشان بشرح اظهارنامه ارسالی تاریخ تنظیم سند را20/12/68اعلام داشته موكل در آن تاریخ نیز در دفترخانه حاضر و آقای لطیفی بدون همراه داشتن بقیه ثمن حضور یافته و عدم وجود پایان كار جدید را بهانه قرار داده و با اینكه آقای سردفتر بایشان توضیح داده اند كه پایان كار مورخ 13/3/63 كافی برای تنظیم سند بوده و نیازی به پایان كار جدیدنیست نامبرده ازانجام معامله امتناع نموده ودرنتیجه عدول وی ازانجام قرارداد، موكل دادخواستی برای فسخ قولنامه تقدیم داشته كه بلحاظ مشخص نبودن نشانی خوانده قرار رد دادخواست صادر شده اینك با تقدیم این دادخواست بعنوان دعوی تقابل تقاضای تایید فسخ قولنامه و محكومیت خوانده تقابل را بپرداخت مبلغ بیست میلیون ریال وجه التزام و كلیه خسارات را دارم این پرونده بشعبه 29 دادگاه حقوقی یك تهران ارجاع و بكلاسه 69/174 ثبت و ضمیمه پرونده اصلی با ابلاغ دعوی طرفین هردوپرونده برای رسیدگی دعوت شده اند با استعفاء آقای صداقت نژاد وآقای علی اصغر رزاقی بوكالت از خوانده دعوی اصلی هر دو پرونده دخالت و مدافعاتی بعمل آورده دادگاه پس از استماع مدافعات وكلای طرفین به شرح مندرج در نظریه مورخ 11/3/70 ووقوع عقد بیع بین طرفین رامحرز تشخیص و با توجه بعدم جواز فسخ آن قرارداد، بر صدور حكم بالزام خوانده دعوی اصلی به تنظیم و امضاء سند انتقال خانه وتلفن مورد معامله و عدم ضرورت اظهارنظر قضائی در مورد قائم مقامی خریدار برای اخذ پایان كار و رد دعوی تقابل اعلام نظریه نموده نظریه دادگاه بر اثر اعتراض خوانده دعوی اصلی و وكیل ایشان طبق دادنامه شمار723/1915/11/70 دیوانعالی كشور در مورد الزام خوانده بحضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال مورد معامله و رد دعوی تقابل در مورد تایید فسخ قولنامه تایید گردیده و درخصوص رددعوی مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال موضوع خواسته دعوی تقابل بلحاظ مغایرت نظر دادگاه با مستندات پرونده و عدم توجیه نظریه واجد ایراد قضائی تشخیص داده شده پس از اعاده پرونده دادگاه برابردادنامه تجدیدنظرخواسته ضمن احراز تحقق عقد بیع نسبت بخانه وتلفن مورد معامله بین طرفین وا ستناد بمواد10و191و192 قانون مدنی و عدم وجود موجب برای فسخ و ابطال معامله و تایید نظریه صادره در این قسمت در دیوانعالی كشور حكم بر محكومیت خوانده دعوی اصلی بحضور در دفتراسناد رسمی وانتقال خانه پلاك 894/28 بخش 11 تهران واقع در آجودانیه و تلفن شماره 283653 بنام خواهان با رعایت شرایط مذكور در قرارداد مستند دعوی و رد دعوی تائید فسخ معامله را صادر ودر مورد مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال موضوع قسمتی از خواسته دعوی تقابل با متابعت از رای دیوانعالی كشور و اینكه با وجود مدارك ابرازی فروشنده تنظیم سندانتقال مورد معامله مقدوربوده وخریدار از اجراء تعهدات خود امتناع نموده و بااشاره به بند3 قرارداد مستند دعوی حكم بر محكومیت خوانده دعوی تقابل بپرداخت مبلغ بیست میلیون ریال در وجه خواهان تقابل صادر كرده است آقای محمد مهدی ماهرویان (خوانده دعوی اصلی ) با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی و بخلاصه با تكرار مدافعات قبلی اعلام داشته كه در تاریخ 2/11/70 پلاك مورد بحث را به آقایان علی اكبر محمد دباغ و محمدتقی منائی طبق سند شماره 248302/11/70 دفترخانه شماره 104 تهران فروخته و به آنها تحویل داده ودرپلاك مذكور مالكیت ندارد لذا تقاضای تجدیدنظر در حكم را نموده است پرونده با اظهار نظر مورخ 29/4/71 دادگاه بدیوانعالی كشورارسال و بشعبه پانزدهم ارجاع و تشریفات قانونی انجام گردیده لازم به تذكر است دو فقره پرونده بكلاسه 70/7158620 ضمیمه پرونده میباشد كه در پرونده كلاسه 70620 در تاریخ 27/12/70 آقای محمدتقی امامی بوكالت از آقایان علی اكبر آقامحمددباغ و محمدتقی منائی بطرفیت آقایان احمدلطیفی و محمدمهدی ماهرویان دادخواستی بعنوان اعتراض ثالث بر نظریه مورخ 11/3/70 شعبه 29 دادگاه حقوقی یك تهران ورای شماره 723/15 دیوانعالی كشور تقدیم و بااستنادبفتوكپی سندمالكیت و اشاره بمالكیت موكلین خود و اینكه خانه مورد معامله در تاریخ تنظیم قرارداد مورخ 5/9/68 در دررهن بوده بنظریه و حكم مذكور اعتراض و رد و بطلان دعاوی معترض علیهم را تقاضا نموده در پرونده كلاسه 71/58 آقای ارسطو كاظمی در تاریخ 19/2/71 بوكالت از آقای احمد لطیفی بطرفیت آقایان علی اكبرآقامحمد دباغ و محمدتقی منائی و محمدمهدی ماهرویان دادخواستی بخواسته صدور حكم بطلان فروش خانه پلاك 894/28 بخش 11 تهران و ابطال سند شماره 348302/11/70دفتر104 تهران و پرداخت خسارات و صدور دستور موقت بر منع فروش خانه مورد بحث تسلیم نموده كه بشعبه 29 دادگاه حقوقی یك تهران ارجاع و پس از صدور دستور موقت وابلاغ دعوی و دعوت طرفین در جلسه مقرردادگاه با توضیح جریان و پرونده هاو اینكه از حكم صادره در پرونده اصلی تجدیدنظرخواهی شده و قبل از تعیین تكلیف تجدیدنظرخواهی رسیدگی بموضوع دعاوی دو فقره پرونده موجه نیست در پرونده های مذكورفعلا" وقت نوبتی معین نموده است در تاریخ 22/1/72 هیئت شعبه پانزدهم دیوانعالی كشور تشكیل است پس از قرائت گزارش تنظیمی و بررسی و مطالعه محتویات پرونده و شور چنین رای میدهد0 با ملاحظه محتویات پرونده و مستندات دو فقره پرونده های كلاسه 70/62029و71/5829 كه ضمیمه گردیده است اعتراض تجدیدنظرخواه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتی كه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته وارد بنظر میرسد زیرا حسب مندرجات صفحات 6و7 فتوكپی سند مالكیت ابرازی و نامه شماره 206635/3/71 اداره ثبت قلهك پلاك موضوع دعوی قبل از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته بغیرمنتقل گردیده و از ملكیت خوانده دعوی اصلی (تجدیدنظرخواه ) خارج شده است با وصف بقاء اعتبار سند رسمی انتقال بشماره 248302/11/70دفتراسناد رسمی شماره 104 تهران الزام خوانده مذكور بانتقال پلاك یاد شده محمل و مجوز قانونی ندارد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته رادر قسمت مذكوربلحاظ مرقوم مخدوش تشخیص میدهد با استناد به بندالف ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر از احكام دادگاهها نقض آنرا اعلام و تجدیدرسیدگی رابشعبه دیگر دادگاه حقوقی یك تهران محول مینماید% شعبه پانزدهم دیوانعالی كشور _______________________________________________________________ 1: استاددانشگاه،کنسولرارشدقضایی رفرنس: ۲: http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=4998


طبقه بندی: آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: نمونه دادنامه و استفاده صحیح از قوانین و استنادات در اصدار دادنامه،
دنبالک ها: سایت معاونت حقوقی و امور مجلس،

تاریخ : جمعه 2 مهر 1395 | 08:11 ب.ظ | نویسنده : قباد رستم پور | نظرات
بررسی احكام فقهی و حقوقی كودكان نامشروع(قسمت اول)
بررسی احكام فقهی و حقوقی كودكان نامشروع(قسمت دوم)
جنگ سایبر از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
مجازات ضرب و جرح در قوانین
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
مرجع اصلاح تغییر سن کجاست؟
دستاوردهای حکومت جهانیِ ذخیره الهی
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
حضور وراث جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت
جبران خسارت قاضی، الفبای تکریم حقوق شهروندی
حق و حقوق کارگران در قانون کار
آیا زنان شاغل مستحق دریافت نفقه هستند؟
آزادی و گناه بعد از ظهور
رأی شماره های ۵۱۲ الی ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهر قدس، صفادشت، گالیکش، شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تأسیسات شهری، حق بهره برداری و حق عبور تأسیسات شهری از تاریخ تصویب
حقوق، آزادی و دولت الکترونیک
..........
"یا الثارت الحسین(ع)"
هر آنچه در مورد مهریه ۱۱۰ سکه ای باید بدانید
چگونگی پیگیری سوء استفاده از عکس های خصوصی در فضای مجازی
نمونه دادنامه و استفاده صحیح از قوانین و استنادات در اصدار دادنامه
آیا می توان برای جنین وصیت کرد؟
آیا پرداخت مهریه در نکاح موقت الزامی است ؟
چگونگی تعقیب کیفری چک بلا محل به زبان ساده
بررسی عدالت از دیدگاه امام علی(ع) با تكیه بر نهج البلاغه (قسمت دوم)
بررسی عدالت از دیدگاه امام علی(ع) با تكیه بر نهج البلاغه(قسمت اول)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • رزمندگان